Tot un món

Molt orgullosos de Daniela i contents de treballar amb ella

http--nouscatalans.cat--images-webnou-2015-2-febrer-tot-un-mon-792

Daniela Ortiz és una artista peru­ana que viu a Catalunya des de fa vuit anys i que fa poc ha enge­gat el pro­jecte Públic Objec­tiu, amb el qual vol fer una anàlisi crítica del trac­ta­ment de les polí­tiques migratòries en els mit­jans de comu­ni­cació. Aquest pro­jecte té l’objectiu de tren­car el dis­curs xenò­fob que han con­struït els mit­jans de comu­ni­cació i can­viar la man­era d’informar sobre la immi­gració. La Daniela fa temps que tre­balla perquè es deixi d’associar els immi­grants amb l’incivisme, un dis­curs que fan els polítics i els mit­jans, i que la ciu­tada­nia repeteix. La seva filosofia és que s’ha de con­tin­uar tre­bal­lant molt per desmuntar aque­sta imatge, i la seva aportació per aconseguir-​ho la podem veure a l’Arts Santa Mònica fins al 22 de febrer.

Extret de Tot un món

Veure el video PÚBLIC OBJECTIU

 

Daniela a “Tot un món” de TV3

Carles Solà, director del programa “Tot un món” de TV3 i David Bou, camera del programa han vingut a gravar a Daniela a la nostra aula.

20150130_132135 (Copy) 20150130_132321 (Copy)

 

Avui Daniela ens proposa treballar a partir d’unes fotos de polítics, reflexionar sobre el seu discurs sobre la migració i a partir d’aquí, modificar aquestes imatges i el discurs

20150130_132542 (Copy) 20150130_132616 (Copy)

20150130_133218 (Copy)

Es tracta de triar la foto d’un polític i afegir un globus amb el seu discurs explicant el perquè real de la seva actitud (segons el nostre parer)

20150130_133516 (Copy) 20150130_133934 (Copy)

 

A treballar

20150202_095828 (Copy) 20150202_095809 (Copy)

El proper dia els resultats…