Avaluació i descriptor de peces del procés i mostra final

Despres de les dues intenses setmanes, per arribar a la mostra, us deixem aquí els descriptor de cartel·les de cada peça de la mostra, i una galeria d’imatges de la producció finals. També al final incorporem part de l’avaluació que vàrem fer la primera setmana de juny del procés, també en l’espai de la mostra.

CARTOGRAFIA DE REFERENTS
Grup de joves de l’INS Jaume Balmes
Instal·lació basada en cartografia digital (disponible a codi QR)
Aquest mapamundi representa a les persones que són refe-
rents per a les noies del grup: actors i actrius, músics i can-
tants, persones escriptores, esportistes, influencers i models.
Prèviament a aquesta instal·lació, vam realitzar una cartografia
digital en la que les noies van afegir aquestes persones refe-
rents i els seus llocs afectius, és a dir, aquells llocs amb els quals
han generat un vincle emocional (*disponible al codi QR).
Però més enllà del que aquest mapa visibilitza, pot amagar
alguna cosa? Allò que representem mai és neutral, sempre es-
tarà condicionat per la nostra mirada. Per això els mapes sem-
pre són ‘coneixement situat’.

ARXIU FAMILIAR ADOLESCENT
Grup de joves de l’INS Jaume Balmes
Impressions fotogràfiques
Durant el primer trimestre del projecte, vam dedicar diverses
sessions a indagar en els arxius familiars, per a treure la pols
a les fotografies de quan eren adolescents i activar el diàleg
intergeneracional. La següent proposta va ser juxtaposar imat-
ges pròpies actuals com a adolescents, amb les imatges tro-
bades en l’arxiu familiar, per la raó que trobessin interessant.
I és que, són tan diferents les adolescències del passat a les
del present? En què s’assemblen i en què es diferencien? Sa-
ber d’on venim és absolutament necessari per saber també qui
som.

BODEGONS PERFORMATIUS
Grup de joves de l’INS Jaume Balmes
Impressions fotogràfiques
Aquest va ser un dels primers exercicis que vam fer a la ma-
teixa aula. La proposta va consistir en agafar objectes seus
que normalment utilitzen i realitzar una composició in situ amb
aquests, tot disposant-los per l’espai, com en la fotografia de
bodegó. Tot seguit, havien de realitzar la fotografia en qüestió.
Els objectes formen part dels nostres hàbits, costums i rituals.
Els disposem en el nostre quotidià en l’espai depenent de la
forma en que els utilitzem i ens relacionem amb ells. Si par-
lessin de nosaltres, podrien dir moltes coses sobre el nostre
caràcter, els nostres interessos, els nostres desitjos, les nostres
necessitats… Per això, aquí, en aquestes imatges, el bodegó es
presenta des d’una mirada antropològica.
Al costat de les fotografies, trobareu textos on els mateixos
objectes us en parlaran de les seves autores.


Grup de joves de l’INS Jaume Balmes
Collages digitals
Impressions fotogràfiques
Dins del grup va sorgir el desig de fer un ‘photoshoot’, és a dir,
una sessió de fotografies en la que poder experimentar ves-
tir-se amb peces de roba i estils que han esdevingut modes
des dels anys 70 fins la nostra actual dècada, el 2020.
Preguntant-nos què podíem fer amb aquestes imatges resul-
tants, va sorgir la idea de realitzar collages digitals, conver-
tint-se les alumnes en les protagonistes de diferents escenes
de cadascuna d’aquestes èpoques. Per això, van cercar per
internet imatges de diferents espais que associessin a cada
època per, tot seguit, incloure les imatges realitzades al llarg
de les sessions fotogràfiques en aquestes imatges de fons. El
passat aquí també és present. I el present, serà també futur?

ESAS COSAS DEL LIGAR’
Grup de joves de l’INS Jaume Balmes
Vídeo realitzat amb TikTok
En la visita a l’exposició ‘Les veus silenciades. Les dones del
1700’ aquí al Born CCM, el grup es va interessar en el tema de
la prostitució a Barcelona durant aquest temps històric. Això
ens va portar a parlar entorn a la seducció, així com a pregun-
tar-nos com seduïen les persones abans i com seduïm ara, tant
adolescents com adultes.
Aquesta va ser la llavor per a la creació d’aquesta peça de
vídeo, que és fruit de la realització de diverses entrevistes a
joves i a docents de l’institut, en les quals l’objectiu ha estat
conèixer com actuen a l’hora de lligar i com s’ho fan per seduir.
El vídeo resultant és una interpretació lliure d’alguns dels testi-
monis, portada a terme per les mateixes alumnes.
Per a les entrevistes, es van escollir persones diverses pel que
fa a la seva identitat sexual i de gènere, identitat cultural i orien-
tació sexual. Es va voler entrevistar a persones no binàries de
l’institut, però finalment no van voler participar –el qual és sig-
nificatiu pel que fa a l’encara poca visibilització social de les
persones no binàries–, i d’entre els 21 testimonis amb els quals
s’ha treballat, només un noi es va mostrar dubtós amb la seva
orientació heterosexual, mentre que quatre noies entrevista-
des es van identificar com a bisexuals.

AVALUACIÓ FINAL

Sessió avaluació del procés: i tu, qui ets?

El grup de dones i també l’equip docent, el mediador i la creadora hem fet la darrera sessió de treball del procés en l’espai de la mostra. La proposta s’ha centrat en 4 elements:

1.Maleta: el que em porto; 2.Paperera: coses que  llances; 3. Nevera: el que conservem; i 4. Rentadora: allò el que li donaríem una volta i podem millorar

Resumim aquí algunes de les impressions de cada espai:

Paperera

Estones mortes sense fer res – manca de tasques i organització – totes les bronques- no treballar- les bronques per no treballar- més dibuixar- malos rotllos- participar en el vídeo- dibuixar més – algunes idees que hem tingut –

Nevera

Col·laboració amb el Born- amistat i temps aprofitat- vincle – fer excursions- amistats- compromís- vídeo- entrevistes i vídeo- experiència de fer la mostra final- el treball i l’exposició-

Rentadora

Mapa mundi de referents- visites a espais i exposicions- dibuixar- nothing I think- forma de treballar i organitzar-nos – Més dibuix- Treball en grup- Investigació sobre la moda – res

Maleta

Treball en equip – Diversió i coneixement- experiència- confiança i els dijous- coneixements i noves experiències- conèixer al grup d’una forma diferent- vídeo- bones companyes- amistat, confiança i records amb experiències bonitas-